Ile kosztuje sprawa spadkowa?

Ile kosztuje sprawa o stwierdzenie nabycia spadku?

Po śmierci osoby bliskiej należy uregulować wiele spraw majątkowych, zwłaszcza jeżeli osoba ta nie pozostawiła testamentu. Często nie zdajemy sobie sprawy jakie koszty pochłania postępowanie w sądzie. W tym artykule przeczytasz o tym, ile kosztuje sprawa spadkowa.
 • Ostatnia aktualizacja: 2020-08-22
 • Szacowany czas czytania: 3 min.
Ile kosztuje sprawa spadkowa? / Ile kosztuje sprawa o stwierdzenie nabycia spadku?

Jakie sprawy spadkowe możesz załatwić w sądzie?

Postępowanie spadkowe z reguły należy do zakresu działalności sądów. Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, będzie to sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

W sądzie możesz załatwić następujące sprawy spadkowe:

 • zabezpieczenie spadku,
 • wykaz inwentarza,
 • spis inwentarza,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • ogłoszenie testamentu,
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • zawiadomienie o niespisanej treści testamentu ustnego,
 • sprawy dotyczące wykonawcy testamentu,
 • sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego,
 • stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • dział spadku,
 • uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia,
 • zwolnienie z wykonania testamentu.

Podstawową sprawą spadkową jest stwierdzenie nabycia spadku. Polega ono na tym, że sąd wydaje postanowienie, w którym określa kto jest spadkobiercą po osobie zmarłej oraz w jakiej części przysługuje mu prawo do jej majątku. Jeżeli masz już to postanowienie, możesz swobodnie dokonywać dalszych czynności związanych z majątkiem zmarłego.

Postępowanie w sprawie spadkowej inicjuje wniosek, który powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia,
 • w przypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocników,
 • wymienienie załączników,

a jeżeli pismo jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do ewidencji,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
 • numer PESEL lub NIP wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.

Ponadto wniosek powinien zawierać:

 • dokładne określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna,
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia,
 • wskazanie faktów, na których wnioskodawca opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu,
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pismo inicjujące postępowanie sądowe musi zostać opłacone. Sąd bowiem nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata.

Wysokość opłat w sprawach spadkowych

Opłatę od wniosku należy wnieść przed jego złożeniem lub równocześnie z jego złożeniem. Opłaty w niektórych sprawach spadkowych są stałe i wynoszą

100 zł od wniosku o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • sporządzenie spisu inwentarza,
 • odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Jeżeli wnioski te umieszczone są w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

100 zł od:

 • apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku,
 • wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu,
 • wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.

500 zł od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

1 000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł.

Uwaga! W sytuacji, gdy wniosek o dział spadku obejmuje spadek po kilku osobach, wówczas pobiera się opłatę oddzielnie dla każdego żądania.

W pozostałych sprawach, niewymienionych w opłatach stałych, wysokość opłaty zależy od Twojego roszczenia. W przypadku roszczeń o charakterze majątkowym mamy do czynienia z opłatą stosunkową, która obliczana jest od wartości przedmiotu sporu. Opłata ta wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Koszty sprawy spadkowej

Opłaty od wnoszonych pism to nie jedyne koszty, jakie ponosi się w sądzie przy sprawie spadkowej.

Koszty sądowe obejmują bowiem również wydatki, które obejmują w szczególności:

 • koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem,
 • zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków,
 • wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie,
 • zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,
 • wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów,
 • koszty przeprowadzenia innych dowodów,
 • koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub ich przechowywania,
 • koszty ogłoszeń,
 • koszty osadzenia i pobytu w areszcie,
 • ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi,
 • koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego,
 • koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

Zasadą w postępowaniu nieprocesowym, do którego należy również postępowanie w sprawach spadkowych, jest to, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub ich interesy są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. Natomiast jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika.

Ile kosztuje sprawa spadkowa - podsumowanie

Na pytanie ile kosztuje sprawa spadkowa nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Wynika to z faktu, że koszty postępowania klarują się dopiero w jego trakcie. Zatem koszty postępowania będą zależały od zawiłości sprawy i tego jakie wydatki będą poniesione do rozstrzygnięcia sprawy. Z góry można jedynie ocenić wysokość opłaty, którą należy uiścić razem z wniesieniem wniosku. Pozostałe koszty będą zsumowane na końcu postępowania i określi je sąd w postanowieniu kończącym postępowanie określając jednocześnie kto te koszty ponosi i w jakiej części.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane