500 plus dla seniora

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać 500 plus dla seniora?

Program "500 plus dla seniora" to inicjatywa mająca na celu poprawę sytuacji materialnej osób starszych w Polsce. W niniejszym artykule omówimy, kto może skorzystać z tej formy wsparcia finansowego oraz jakie dokumenty i procedury są związane z ubieganiem się o 500 plus dla seniora.
 • Ostatnia aktualizacja: 2023-09-10
 • Szacowany czas czytania: 3 min.
500 plus dla seniora / Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać 500 plus dla seniora?

500 plus dla seniora - komu przysługuje?

"500 plus dla seniora" to forma dodatkowego wsparcia finansowego przyznawanego osobom niesamodzielnym powyżej 75. roku życia, a także wszystkim osobom, które ukończyły 18. rok życia, ale nie są w stanie prowadzić samodzielnej egzystencji.

500 plus dla seniora weszło w życie w październiku 2019 roku na mocy rządowego programu świadczeń rodzinnych.

Nazwa "500 plus dla seniora" nie zawsze odnosi się do konkretnej kwoty, ponieważ jej wysokość uzależniona jest od dochodu osiąganego przez osobę starającą się o świadczenie.

500 plus dla seniora przysługuje:

 • osobom niesamodzielnym,
 • osobom niepełnosprawnym,
 • niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
 • powyżej 75 roku życia,
 • osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatkowe kryteria brane pod uwagę podczas składania wniosku:

 • miejsce zamieszkania w Polsce,
 • obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Polsce,
 • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli dana osoba jest spoza UE lub obszaru EFTA),
 • niekaralność: wniosek mogą złożyć osoby, które nie są tymczasowo aresztowane oraz nie odbywają kary pozbawienia wolności (wyjątek stanowią sytuacje, gdy kara pozbawienia wolności odbywa się w systemie dozoru elektronicznego - wtedy to świadczenie 500 plus może przysługiwać).

Jakie warunki dochodowe należy spełnić, aby ubiegać się o 500 plus dla seniora?

Obecnie o 500 plus mogą starać się osoby, które pobierają emeryturę, rentę lub ewentualne inne świadczenia, ale ich dochód nie przekracza kwoty 2157,80 zł brutto.

Powyżej 2157,80 zł dochodu brutto, 500 plus dla seniora nie przysługuje.

500 plus w pełnej wysokości otrzymują osoby z dochodami do 1 657,80 zł. Powyżej tej kwoty wartość świadczenia będzie malała.

500 plus dla seniora - gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o 500 plus dla seniora należy złożyć w:

 • ZUS (drogą pocztową lub osobiście),
 • KRUS (drogą pocztową lub osobiście),
 • przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Wniosek o 500 plus można złożyć osobiście, za pośrednictwem opiekuna prawnego, lub pełnomocnika przez cały rok.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku można otrzymać w placówkach ZUS w dziale obsługi klienta, a także pod numerem telefonu 22 560 16 00.

WAŻNE!

Przy ustalaniu kwoty 2 157,80 zł ZUS nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

500 plus dla seniora - jakie dokumenty należy złożyć?

Aby ubiegać się o świadczenie 500 plus dla seniora należy złożyć wniosek, który można pobrać ze strony ZUS (wniosek ESUN).

Poza wnioskiem należy przedłożyć niektóre spośród poniższych dokumentów (w zależności od stopnia i rodzaju problemów zdrowotnych, z którymi się zmagamy):

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ewentualnie orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia (pod warunkiem że nie upłynął okres, na jaki oznaczono inwalidztwo).
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W przypadku braku orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo po upłynięciu okresu, na który zostało ono wydane należy dostarczyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza (nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku)
 • dokumentację medyczną, która ma znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej, lub kartę badania profilaktycznego,
 • ewentualnie: dokument potwierdzający prawo do otrzymywania renty zagranicznej lub świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze (wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych w danym kraju).

500 plus dla seniora - jak wypełnić wniosek?

We wniosku o dofinansowanie 500 plus dla seniora należy podać:

Dane identyfikacyjne

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • imię ojca i matki
 • PESEL - a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • datę urodzenia oraz płeć

Dane adresowe

 • adres zameldowania
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji

Informacje o przyznanym prawie do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub o aktualnym procesie ubiegania się o takie świadczenie:

 • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
 • wysokość świadczenia
 • nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba

Informacje o przyznanym prawie do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub o aktualnym procesie ubiegania się o takie świadczenie:

 • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
 • wysokość świadczenia
 • nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej sprawie

Inne informacje, które mogą mieć znaczenie w kwestii przyznania świadczenia:

 • jeśli wniosek o świadczenie 500+ dla seniora, został złożony także w innym niż ZUS organie rentowym - należy podać nazwę tej instytucji oraz miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
 • oświadczenie o nie odbywaniu kary w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
 • w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa należy przedłożyć informację o prawie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz datę graniczną tego prawa.

Wniosek 500 plus dla seniora - termin wydania decyzji

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku, lub wyjaśnienia ostatniej nieścisłości niezbędnej do jej wydania (np. uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji).

500 plus dla seniora - utrata świadczenia

Pomimo wcześniejszego przyznania świadczenia można je utracić w sytuacji, gdy:

 • zwiększy się kwota świadczenia finansowanego ze środków publicznych, które wypłaca podmiot inny niż ZUS (np. KRUS czy ośrodek pomocy społecznej),
 • świadczeniobiorca zostanie tymczasowo aresztowany albo będzie odbywać karę pozbawienia wolności (nie dotyczy odbywania tej kary w systemie dozoru elektronicznego).

W powyższych sytuacjach należy bezwzględnie poinformować ZUS o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia.

500 plus dla seniora - co w przypadku odwołania od decyzji?

Jeśli osoba składająca wniosek nie zgadza się z decyzją podjętą przez ZUS, w terminie jednego miesiąca od dnia dostarczenia decyzji, może złożyć odwołanie.

Odwołanie można wnieść do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:

 • sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • za pośrednictwem ZUS.

Odwołanie można złożyć na piśmie, osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub zgłosić ustnie do protokołu.

Złożenie odwołania i postępowanie przed sądem są bezpłatne.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane