Czy i kiedy dziadkowie mogą pobierać 500+?

Czym jest 500 plus i komu przysługuje?

500 plus to program socjalny adresowany do wszystkich osób posiadających dzieci w wieku do lat 18. Zatem w pierwszej kolejności z programu mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie. Co w przypadku, gdy dzieckiem opiekują się dziadkowie? Czy dziadkowie mogą pobierać świadczenie 500 plus? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.
  • Ostatnia aktualizacja: 2019-10-25
  • Szacowany czas czytania: 1 min.
Czy i kiedy dziadkowie mogą pobierać 500+? / Czym jest 500 plus i komu przysługuje?

Czym jest 500 plus i komu przysługuje?

„500 zł na każde dziecko” to hasło znane wszystkim Polakom. Ale czym tak naprawdę jest program 500 plus? Jest to świadczenie wychowawcze, które przyznawane jest obywatelom polskim oraz osobom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych mają prawa obywateli do otrzymywania świadczeń społecznych.

O przyznanie 500 plus mogą ubiegać się następujące osoby:

  • matka dziecka,
  • ojciec dziecka,
  • opiekun faktyczny - osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcję dziecka,
  • opiekun prawny - osoba ustanowiona przez sąd opiekuńczy opiekunem prawnym dziecka.

Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb. Pieniądze wypłacane są co miesiąc - w gotówce albo przelewem na wskazany rachunek.

Świadczenie 500 plus może przybrać jeszcze inną formę - na przykład w przypadku gdy osoba otrzymująca pieniądze wykorzystuje je niezgodnie z ich przeznaczeniem, to właściwy organ może świadczenie wypłacić w całości lub w części w formie rzeczowej albo w formie opłacenia jakiejś usługi.

Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia. Oznacza to, że każdy uprawniony do jego pobierania może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego. Nie ma tutaj znaczenia kryterium dochodowe.

Czy dziadkowie mogą pobierać 500 plus na wnuka?

Dziadkowie również mogą pobierać 500 plus na wnuka, o ile są oni w gronie osób mających prawo do tego świadczenia. Zatem jeżeli dziadkowie są opiekunami prawnymi wnuka mogą ubiegać się o przyznanie im 500 plus. Możliwość taka nie istnieje natomiast, gdy dziadkowie są dla wnuka rodziną zastępczą.

W przypadku, gdy dziadkowie są rodziną zastępczą dla swojego wnuka, co prawda nie mogą ubiegać się o świadczenie 500 plus, ale gdy zostali oni rodziną zastępczą na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, to przysługuje im dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Ustawa ta bowiem stanowi, że rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka będzie przysługiwał dodatek wychowawczy na każde dziecko umieszczone w takiej placówce lub rodzinie zastępczej w wieku do 18 roku życia.

W jakich przypadkach 500 plus nie przysługuje?

W pewnych sytuacjach świadczenie 500 plus nie przysługuje nawet wtedy, gdy dziecko nie osiągnęło jeszcze pełnoletności.

Świadczenia tego nie można pobierać, gdy:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim - taka sytuacja jest dopuszczalna w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat i której sąd z ważnych powodów udzielił zgody na zawarcie związku małżeńskiego,
  • dziecko zostaje umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane