Czy dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka?

Najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia dziecka

Ubezpieczenie zdrowotne to podstawowe ubezpieczenie umożliwiające korzystanie ze służby zdrowia. Jego obowiązkowi podlega praktycznie każdy, kto pracuje czy pozostaje na emeryturze, a także członkowie ich rodzin. Jednak czy Dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.
 • Ostatnia aktualizacja: 2019-11-26
 • Szacowany czas czytania: 2 min.
Czy dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka? / Najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia dziecka

Kim jest ubezpieczony?

Ubezpieczony jest każdy, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Do osób takich należą:

 • pracownicy,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • emeryci,
 • renciści,
 • bezrobotni.

Ponadto ubezpieczonym jest każdy, kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i został zgłoszony do ubezpieczenia. Według polskiego prawa ubezpieczeń społecznych, do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić członka rodziny.

Członkami rodziny w rozumieniu przepisów są:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowione opiekę, dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka – do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli nadal się uczy to do ukończenia 26 lat. W przypadku dziecka, które posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma ograniczenia wiekowego,
 • małżonek,
 • wstępni – ojciec, matka, dziadek czy babcia, którzy pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ani nie są osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz zamieszkują na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Kiedy dziadkowie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczeń?

Zazwyczaj do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko zgłaszają rodzice. Jednak co w przypadku, gdy rodzice nie mogą tego zrobić bo nie pracują lub nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej? W takiej sytuacji to dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka.

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego tylko wówczas, gdy żaden z rodziców nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub na własny rachunek albo do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto wnuka dopisać do ubezpieczenia zdrowotnego można tylko wtedy, gdy nie jest on objęty tym ubezpieczeniem z innego tytułu. Przykładowo, jeżeli Twój wnuk jest studentem, nie możesz objąć go ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadku, gdy Wasz wnuk korzystał z opieki zdrowotnej, ale nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, jako dziadkowie możecie w dalszym ciągu je ubezpieczyć, korzystając przy tym z ubezpieczenia wstecznego. Ubezpieczyć wstecznie można przez 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak zgłosić wnuka do ubezpieczeń i jak go wyrejestrować?

Jeżeli chcesz zgłosić swojego wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, musisz w tym celu złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz ZUS ZCNA, na którym należy podać dane wnuka, którego chcesz zgłosić do ubezpieczenia. Zgłoszenie jest darmowe. Również w żaden sposób nie wpłynie na rozliczanie Twoich składek ZUS. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczeń oznacza objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, które daje prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia.

Z chwilą gdy Twój wnuk zyska inny tytuł do ubezpieczenia, bo na przykład zacznie pracować jako pracownik lub zleceniobiorca, zacznie prowadzić działalność gospodarczą bądź zarejestruje się jako bezrobotny, utraci prawo do korzystania z Twojego ubezpieczenia. Wówczas musisz pamiętać, żeby wyrejestrować wnuka z ubezpieczenia.

Zgłoszenie wnuka do ubezpieczenia przez Twojego płatnika składek

Jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, ale jesteś zatrudniony – do ubezpieczenia zgłasza Cię płatnik składek. Wówczas musisz go informować o wszelkich zmianach jakie zachodzą w związku z Twoim ubezpieczeniem, a przede wszystkim:

 • o członkach rodziny, których chcesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego
 • o tym, że należy wyrejestrować zgłoszonego wcześniej członka rodziny, gdy zajdą okoliczności, na skutek których nie ma on już statusu członka rodziny dla celów tego ubezpieczenia.

Informacje te musisz przekazać płatnikowi w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające zgłoszenie lub wyrejestrowanie wnuka z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie wnuka do ubezpieczenia samemu

Jeżeli do ubezpieczeń społecznych zgłaszasz się sam, bo na przykład prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, również samodzielnie zgłaszasz członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowujesz ich. W takim przypadku, jeżeli chcesz zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, musisz w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające dopisanie wnuka do Twojego ubezpieczenia złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZCNA. Ten sam termin obowiązuje w przypadku wyrejestrowania wnuka z ubezpieczeń.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Coraz bardziej popularne staje się prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to odpłatne dopełnienie ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy, kto wykupi prywatną opiekę medyczną ma zapewniony szybszy dostęp do opieki medycznej w prywatnych placówkach. Ceny takiego ubezpieczenia zależą od:

 • towarzystwa, w którym chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia,
 • wariantu opieki,
 • wieku, dla której chcesz wykupić ubezpieczenia,
 • stanu zdrowia.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie zastępuje Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto oferowane usługi w ramach ubezpieczenia prywatnego są zdecydowanie węższe, niż w przypadku ubezpieczenia państwowego. Ubezpieczyciele oraz dostawcy prywatnych usług medycznych nie każdemu są skłonni dostarczać swoich usług. Dodatkowo towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają tzw. karencję, czyli okres, w którym mimo opłaconej składki nie można skorzystać z ubezpieczenia.

Możesz ubezpieczyć swojego wnuka w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Towarzystwa ubezpieczeń działają bowiem na takiej zasadzie, że osobą ubezpieczoną może być inna osoba niż tak, która opłaca składki ubezpieczeniowe.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane