Pracowniczy Program Emerytalny

Co to jest i dlaczego jest potrzebny w 2021?

Powszechnie zaleca się, aby poza składkami ZUS, gromadzić dodatkowe oszczędności na emeryturę we własnym zakresie. W związku z powyższym istnieje kilka programów, dzięki którym można osiągnąć lepsze efekty, czyli większe oszczędności. Jednym z takich programów jest Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Czym jest ten program? Jak działa i jakie korzyści można uzyskać? Dowiesz się poniżej.
  • Artykuł reklamowy
  • Ostatnia aktualizacja: 2023-06-16
  • Szacowany czas czytania: 2 min.
Pracowniczy Program Emerytalny / Co to jest i dlaczego jest potrzebny w 2021?

Pracowniczy Program Emerytalny - co to jest i dlaczego jest potrzebny w 2021?

Pracowniczy Program Emerytalny to dobrowolna forma grupowego oszczędzania na emeryturę. W odróżnieniu od Pracowniczych Planów Kapitałowych, uczestnictwo w PPE jest dobrowolne także dla pracodawcy. W związku z powyższym nie ma on obowiązku stwarzania PPE w swoim zakładzie pracy. Z drugiej strony, nawet jeżeli pracodawca zdecyduje się na przystąpienie do programu, to pracownik nie ma obowiązku korzystania z tej formy oszczędzania na emeryturę. 

W ramach PPE składka podstawowa opłacana jest przez pracodawcę, przy czym nie może ona być wyższa niż 7% wynagrodzenia pracownika. Jeżeli pracownik chciałby odkładać co miesiąc wyższą kwotę, może on zadeklarować chęć wnoszenia dodatkowej, dobrowolnej składki w wysokości do 2% wynagrodzenia. Warto wskazać, że składki podstawowej nie wlicza się do wynagrodzenia, zatem nie jest ona także brana pod uwagę w celu ustalenia wysokości składki emerytalnej i rentowej.

Wypłata zgromadzonych środków może nastąpić na wniosek uczestnika po skończeniu przez niego 60. roku życia, po przyznaniu mu prawa do emerytury, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu 55. roku życia lub na wniosek innej, uprawnionej osoby w przypadku śmierci pracownika. 

Jak stworzyć PPE w swoim zakładzie pracy?

Zasady funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 kwietnia z 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych. W akcie prawnym wskazano m.in. w jaki sposób tworzy się program w danym zakładzie pracy. W tym celu pracodawca powinien zawrzeć umowę z reprezentacją pracowników, a następnie umowę z instytucją finansową, która będzie prowadzić fundusz (więcej na ten temat możesz dowiedzieć się na stronie internetowej: https://www.nntfi.pl/fundusze-inwestycyjne/programy-emerytalne/ppe-z-funduszami-nn). Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie udziału w PPE przez właściwy organ nadzoru. Wówczas możliwe jest już przystąpienie do programu przez każdego z pracowników.

Na pracodawcę zostały także nałożone dodatkowe obowiązki. Aby pracownik mógł podjąć świadomą decyzję co do przystąpienia do programu, pracodawca powinien przedstawić mu ofertę, zawierającą projekt umowy zakładowej, warunki umowy przedwstępnej oraz statut funduszu. Okres ważności takiej oferty nie może być krótszy niż 3 miesiące. Jeżeli pracownik zechce przystąpić do PPE, to musi złożyć w tym przedmiocie stosowną, pisemną deklarację.

Do PPE może przystąpić każdy pracownik. Nie ma znaczenia wymiar jego czasu pracy, jednak musi spełniać kryterium stażu pracy określone w umowie zakładowej

Jakie są korzyści dla pracownika, a jakie dla pracodawcy?

Oszczędzanie w ramach PPE przynosi wiele korzyści dla pracowników. Przede wszystkim, dzięki udziałowi w programie, na emeryturze do dyspozycji pracownika zostanie oddana większa ilość środków pieniężnych. Ponadto wypłacając oszczędności po ukończeniu 60. roku życia (lub po ukończeniu 55. roku życia w przypadku wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych), zgromadzone środki będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, czyli. tzw. podatku Belki. Nie trzeba się także obawiać, że środki przepadną w przypadku przedwczesnej śmierci, bowiem podlegają one dziedziczeniu. Co więcej, jeżeli pracodawca zrezygnuje z udziału w programie lub pracownik zmieni pracę na inne miejsce, w którym nie ma możliwości korzystania z PPE, to zaoszczędzone środki mogą być przeniesione chociażby na konto IKE.

Z kolei zaletą dla pracodawców jest fakt, że składka podstawowa nie jest brana pod uwagę przy ustaleniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie pracodawcy. Ponadto wpłacona przez niego składka stanowi koszt uzyskania przychodu, dzięki czemu pracodawca osiąga korzyści podatkowe. Jednocześnie buduje on pozytywny wizerunek wśród pracowników i motywuje ich do pracy w pozapłacowy sposób.

Oceń ten artykuł:

Ostatnio dodane